Skärmavbild 2016-04-20 kl. 15.41.33

Den längsta vägen är vägen inåt

Dag Hammarskjöld

När VD tar vägen inåt

Allt fler chefer och företagsledare börjar meditera. Utöver minskad stress och ökad klarhet kan detta också bli en möjlighet att titta inåt och få nya insikter. Men vad gör man om dessa insikter går stick i stäv med det traditionella mana- gementtänk som man är drillad i?

Skärmavbild 2016-04-20 kl. 15.41.39

Lasse Lychnell, forskare och lärare på institutionen för företagande och ledning vid Handelshögskolan i Stockholm, har under två år följt sju VD:ar och ägare till små och medelstora företag som under lång tid arbetat med meditation och personlig utveckling. Syftet var att utforska hur ledare integrerar insikter från meditation och personlig utveckling med yrkeslivet. Deltagarna kom in i forskningsprojektet med olika insikter.

En delägare i en reklambyrå berättade att ”Jag litar mer på min intuition, känner mer empati och förståelse för andra människor och deras sätt att arbeta”.

En coach som tidigare varit utbränd uttryckte det som att ”Jag är viktig och värd ett njutfullt liv. Jag har fokuserat för mycket på mina kunder och mitt arbete, och för lite på mina egna behov”.

VD:n för ett medelstort hemtjänstföretag säger ”Jag känner tacksamhet för att jag har den här möjligheten att göra något för så många människor. Jag vill förvalta den och göra något bra. Ge tillbaka.

Triviala insikter kan tyckas, men när de kommer djupt inifrån har de en kraft som gör dem svåra att bortse ifrån. Och om man tar dem på allvar kan de utmana både affärsmodellen och organisationen.

Människor som arbetar med inre utveckling blir ofta intresserade av hur det inre livet relaterar till arbetet och hur de kan hitta ett syfte som sträcker sig bortom tillväxt och vinst. För dem handlar det om att vara sann mot insikterna om sig själva, säger Lasse Lychnell.

Studie som bryter ny mark

Processen att integrera insikterna med yrkeslivet kan dock vara utmanande och det finns än så länge mycket lite forsk- ning på det området. Särskilt besvärlig är spänningen mellan den yttre situationen där personen verkar och hans eller hennes inre värld av tankar, värderingar, känslor och behov samt kroppsliga förnimmelser.

Ett exempel är chefen som har insett att han eller hon behöver släppa sitt kontrollbehov för att inte bränna ut sig, men fortfarande arbetar kvar i samma organisation med oförändrade förväntningar.

Under den longitudinella studiens gång kunde samma personer ge väldigt olika bilder av sitt företagande vid olika tidpunkter. Ibland kunde deltagarna se företaget som en möjlighet att förverkliga sig själva, medan de vid andra tillfällen såg försäljning som enda utvägen. Vid vissa tillfällen kunde deltagarna uppleva att företagandet gav en enorm tillfreds- ställelse, medan de vid andra tillfällen mer upplevde det som ett nödvändigt ont för att – någon gång i framtiden – kunna göra något som ger dem mening i livet.

Ständiga anpassningar

När deltagarnas upplevelser systematiserades växte ett ramverk fram som beskriver processer och strukturer i både den yttre, objektiva verkligheten och den inre, subjektiva verkligheten. Ramverket får då fyra fält som fokuserar på olika aspekter av verkligheten som en helhet (se ovan figur på de fyra fälten). Handlingar är individens sätt att uttrycka sin inre värld, till exempel genom att starta och driva projekt, leda sin personal, hålla möten och skapa relationer med sina kunder. Den yttre situationen handlar om yttre förutsättningarna och resultat av handlingar, till exempel organisationer, affärsplaner, projektportföljer, ekonomiskt resultat, målgrupper och så vidare. Den inre världen består av fenomen som återfinns inom individen, som värderingar, tankar, känslor, behov och kroppsliga förnimmelser. I den fjärde kvadranten, upplevelser, hittar vi de subtila processer i vilka individen blir medveten om innehållet i de övriga tre fälten. Det handlar om hur vi skapar mening i det vi gör, av de situationer vi befinner oss i och – inte minst – om oss själva.

I sin enkelhet illustrerar ramverket varför kontemplativa praktiker har en sådan potential: de har kraft att förändra sättet på vilket vi upplever såväl den yttre världen som den inre, säger Lasse Lychnell.

 

De fyra aspekterna finns i varje given situation, men det intressanta är hur de hänger samman. Befinner jag mig i en situation som stämmer överens med vem jag är? Hur pass medveten är jag om vad jag gör? Leder mina handlingar till det jag önskar? Hur väl känner jag egentligen mig själv? Under de två åren studien pågick såg Lasse Lychnell att integrationsprocessen bestod av ständiga anpassningar mellan de fyra fälten och identifierade två mönster som han kallar den integrerande loopen och den separerande loopen (se faktarutorna).

När deltagarna befann sig i den integrerande loopen var det som om
det upplevda avståndet mellan den inre världen och den yttre situationen krympte och deltagarna kände sig tillfreds med sitt arbete, säger Lasse Lychnell.

Men integrationsprocessen var långt ifrån enkel och den innehöll både berg och dalar. Ibland befann sig deltagarna i den separerande loopen där det upplevda avståndet mellan den inre världen och den yttre situationen istället ökade.

Bygga broar

Ramverket ger en struktur och ett språk för att tala om hur insikter från inre utveckling integreras med yrkeslivet och looparna är två observerade mönster. Ramverkets huvudpoäng är att vi behöver bygga broar mellan de fyra fälten och att trafiken på dessa broar går åt båda hållen.

Om vi upplever motstånd i arbetet behöver det inte betyda att det är arbetsuppgifterna det är fel på. Ibland behöver vi förstå något nytt om oss själva innan vi kan se arbetet i ett meningsfullt ljus, säger Lasse Lychnell som behandlat det ämnet i delstudien ”When work becomes meditation”.

Skärmavbild 2016-04-20 kl. 15.42.07

 

Över tiden tillbringade deltagarna i forskningsprojektet allt mindre tid i den separerande loppen. De blev också bättre på att själva notera när de befann sig i den separerande loopen och acceptera det, snarare än att anstränga sig för att komma ur den. Det senare kunde lätt leda till att situationen istället förvärrades.

Att acceptera situationen som den är tycks vara det mest effektiva sättet att komma ur den separerande loopen. För att göra det behöver man vara fullt närvarande och då är man ju, per definition, redan i den integrerande loopen, konstaterar Lasse Lychnell.

Inte ”rätt” och ”fel”

Det är viktigt att notera att den integrerande loopen inte ska uppfattas som ”rätt” och den separerande loopen som ”fel”.

Båda är en naturlig del av integrationsprocessen och det var ofta när deltagarna befann sig djupt nere i den separerande loopen som de upplevde att de största kliven togs, säger Lasse Lychnell.

En lärdom från studien är att personer kan uppleva att insikter från inre utveckling kommer plötsligt, men att det sedan kan ta lång tid att integrera dem med yrkeslivet.

Den deltagare som insåg att hon fokuserat för lite på de egna behoven förändrade över tiden sin arbetssituation och även om hon idag inte gör ett lika bra ekonomiskt resultat så trivs hon bättre med livet.
“Det viktigaste är nog att jag har lärt mig att det är OK att vara mänsklig. Det gör att jag kan njuta mer av livet, tillvaron
och framför allt av mig själv”, säger hon.

Sex fällor

Fälla #1: Vem är det som kör bussen? Den här fällan faller vi i när vi handlar på ett sätt som inte ligger i linje med vår inre värld. Det kan till exempel hända om man är mer mån om att passa in än att lyssna på de egna insikterna. På sikt riskerar man att hamna i en yttre situation som är oönskad eller rent utav ohälsosam.

Fälla #2: Skygglapparna. I den här situationen misslyckas vi att se den yttre situationen som den är och fortsätter att gå mot strömmen, trots tydliga tecken som till exempel fysisk utmattning, fler och fler misslyckade projekt eller kollegornas ovilja att stödja våra idéer. Det är som om vi hade skygglappar som hindrar oss från att se annat än bara det vi vill.

Fälla #3: Sokrates uppmaning. Den här fällan påminner om ”skygglapparna”, men handlar istället om att vi inte upplever den inre världen som den är. Den grekiske filosofen Sokrates refererade till uttrycket “Känn dig själv”. Ett exempel på den fällan är en högpresterande person försöker arbeta ännu hårdare när utmattningssymtomen slår till istället för att känna sina egna begränsningar.

Fälla #4: Autopiloten. Den här fällan faller vi i när vi agerar utan att vi egentli- gen är medvetna om det vi gör. Att gå på autopilot kan vara praktiskt ibland, men om vi har autopiloten på och inte lyssnar på magkänslan när vi fattar viktiga beslut kan det få allvarliga konsekvenser.

Fälla #5: Självbedrägeri. Den här fällan refererar till fallet då vi upplever dissonans mellan den inre världen och den yttre situationen, men fortsätter att komma på bra anledningar att inte göra någon förändring. Åtminstone inte just nu, tänker vi. På så vis lurar vi oss själva att vidmakthålla en i grunden oönskad situation som på sikt kan få allvarliga konsekvenser för vårt och andras välbefinnande.

 
 

 

En slutsats är att personer kan uppleva att insikter från inre utveckling kommer plötsligt, men att det sedan tar tid att integrera dem med yrkeslivet.

Lasse Lychnell

Fälla #6: Rationalitet. Den här fällan faller vi i när vi uteslutande fokuserar på den yttre verkligheten. Den bygger på föreställningen att om vi bara gör ”rätt” saker, så kommer vi också att nå de för- väntade resultaten. Och om vi inte lyckas så beror det på att vi inte försökt tillräck- ligt. Vid de tillfällen då resultaten uteblir beror det dock ofta på att vi även behöver ta hänsyn till insidan, vår egen eller andras. Gör vi det så är yttre rationalitet ofta ett kraftfullt verktyg.

Källor

Lasse Lychnell, personlig kontakt, nov 2015. Lychnell, L. (2015). ”Being awake at work: an explorative study of how managers integrate insights from spiritual development with their working life”. Paper presented at the Spirituality and Creativity in Management World Congress, Barcelona.

Lychnell, L. (2015). When work becomes meditation: A case study of how managers use work as a tool for personal growth. Paper presented at the Academy of Management Meeting, Vancouver.

 

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
20 april 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Lärande organistioners mindset

Ensamma tillsammans

Emotionell frihet och psykologisk trygghet