Att förebygga är lönsamt

Alla har en psykisk hälsa, något som de flesta inte direkt tänker på. Psykisk ohälsa däremot innefattar enligt den nationella kampanjen Hjärnkoll, allt från psykisk sjukdom till psykiska besvär som stör välbefinnandet och påverkar ens dagliga liv. Långvarig negativ stress ingår i begreppet psykisk ohälsa.

Minnas

Folkhälsa

Psykisk ohälsa


 

Det är alltså inte bara
viktigt att reagera i
tid – och gärna arbeta
förebyggande. Det är
också lönsamt.

RAPPORTENS SAMMANFATTNING
"Vinster med att förebygga psykisk
ohälsa på jobbet”
I rapporten presenteras nio exempel på
vad psykisk ohälsa, i olika verksamheter,
kan kosta företaget och vad man
kan vinna på tidiga eller förebyggande
insatser för att motverka psykisk
ohälsa. Från dessa nio exempel kan vi
konstatera att:
• en medarbetare med psykisk ohälsa
kostade företagen från 70 000 kronor
och upp till miljonbelopp.
• företagens kostnader för produktionsstörningar
och korttidssjukfrånvaro är, med något undantag, större än Försäkringskassans utbetalningar i sjukpenning.
• i fyra av de nio exemplen uppstod
avsevärda kostnader för företaget
utan att en enda sjukdag över 14 dagar
noterades. D.v.s. i de fallen registrerades
inte den psykiska ohälsan i Försäkringskassans
sjukskrivningsstatistik. I ytterligare två exempel begränsades sjukskrivningarna till någon månad.
• Försäkringskassans totala sjukpenningskostnader för psykisk ohälsa torde bara utgöra en liten del av samhällets totala kostnader för psykisk ohälsa hos personer på arbetsmarknaden.
• i samtliga exempel bedöms att rätt
slags tidiga eller förebyggande insatser
inneburit att de negativa konsekvenserna
hade kunnat undvikas eller avsevärt begränsats.
• de förebyggande, eller tidiga rehabiliterande
insatser som hade krävts för att undvika eller minska problemen, kostar en bråkdel av vad företagens negativa effekter av psykisk ohälsa kostar.

Källa
Citat från http://www.hjarnkoll.se/vinstrapport

Uttalanden och larm om att den psykiska
ohälsan ökar börjar bli vardagsmat:
”Psykisk ohälsa är en av de största och
snabbast växande utmaningarna mot
folkhälsan i världen.” (WHO, 2007)
”Psykisk ohälsa är den vanligaste sjukskrivningsorsaken. Bara Försäkringskassans kostnader för sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättningar för psykisk sjukdom var 2009 över 23 miljarder kronor, varav 4,4 miljarder för sjukpenning.” (Försäkringskassan)
”Utöver Försäkringskassans utbetalningar
orsakar psykisk ohälsa kostnader i
mångmiljardklassen för svenska företag. ”
(Hjärnkolls rapport 2013)
Regeringen är djupt bekymrad. Antalet
nya sjukskrivningar ser ut att öka mer än
man förutspått. Det gäller för alla yrken
och alla branscher - framförallt bland
kvinnor och i psykiska diagnoser.

Medicinska argument
Det är viktigt att arbeta förebyggande mot
psykisk ohälsa, inte bara ur ett humant
perspektiv när det gäller lidande, utan
även rent neurobiologiskt. Vid långvarig
stress och depression är nivåerna av stresshormoner som kortisol, adrenalin och
noradrenalin, för höga för länge. Stresshormoner är funktionella i en akut ”fäkta eller fly”-situation men blir destruktiva för såväl
fysisk som psykisk hälsa vid ett förlängt påslag.
Det blir svårt att minnas, fatta beslut,
planera, prioritera och agera. Studier med
fMRI visar att dessa symptom är tecken på
faktiska förändringar och nedbrytning av
specifika områden i hjärnan, som hippocampus
(minne och lärande), anteriora cingulära
cortex (konflikthantering) och prefrontala
cortex (planering och exekutiva funktioner).

Prevention är lönsamt för företagen
Hälsoekonomen Anders Johrén har på
uppdrag av Hjärnkoll skrivit rapporten
”Har företag råd att inte hantera psykisk
ohälsa?” (se ruta). I rapporten konstateras
att det görs för lite för att förebygga
psykisk ohälsa i arbetslivet, vilket kostar
svenska företag och samhället miljarder
varje år. I rapporten redogör han för nio
exempel på vad psykisk ohälsa, i olika
verksamheter, kan kosta ett företag.
Följande företag och organisationer ingick
i fallstudien: Swedbank, Previa, Hedlunda
Industri, Boliden AB, Arbetsförmedlingen,
en enhet inom Stockholms läns landsting,
samt ett företag som önskar vara anonymt.

– Det är egentligen cyniskt att titta på ett
företags kostnader i kronor vid psykisk
ohälsa. Men i samtliga fall hade de negativa
konsekvenserna för företaget kunnat
undvikas eller avsevärt begränsats med
tidiga eller förebyggande insatser, ofta till
en bråkdel av den kostnad som istället belastade företaget, säger Rickard Bracken,
projektledare på Hjärnkoll.
I flera av exemplen fann man omfattande
kostnader för företagen, orsakade
av att sjukersättning vid sjukskrivningar
på kortare än 14 dagar inte betalas av
försäkringskassan utan av arbetsgivaren.
Sjukskrivningar på mindre än 14 dagar
registrerades alltså inte heller i försäkringskassans statistik över psykisk ohälsa. Dessutom är en medarbetares nytta ofta större än den ersättning som försäkringskassan betalar ut. Frånvaro kan innebära produktionsstörningar och andra indirekta kostnader för företag.

Vad ligger bakom
Johrén ställer sig också frågan vad som
kan ligga bakom den ökade psykiska
ohälsan. Han spekulerar i om den alltmer
uttalade kortsiktigheten på lönsamhet i näringslivet kan vara orsaken. Arbetsklimatet
har hårdnat! Förre socialförsäkringsminister
Ulf Kristersson menar i en debattartikel
i SvD att arbetslivet ställer helt andra
krav idag jämfört med för 40 år sedan
bland annat eftersom vi har gått över från
ett industrisamhälle till ett tjänste- och
kunskapssamhälle.

Källor
Citat från http://www.hjarnkoll.se/vinstrapport
Nolen-Hoeksema et al, Persp Psychological Science
3:5; 400-424, Sept 2008 vol.
David J. Hellerstein professor i klinisk psykiatri,
blogg Psychology Today, 2011
www.hjarnkoll.se/vinstrapport

Läs mer
Läs mer om stress och kognition i Holone nr
1/2014, nr 4/2013, nr 3/2012 och nr 1/2011

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Salutogen boost

Kultur Hälsa Kreativitet Flow

Hjärnan tacklar av, men den går att träna upp