Hälsa

Stress


 

 

Om tillgänglighet och hållbarhet

Young woman with headphones jogging in autumn nature and looking to mobile phone

Mobil kommunikationsteknik gör det möjligt att jobba var som helst när som helst. Den ökade flexibiliteten medför att många arbetsgivare förväntar sig att medarbetarna är tillgängliga i hemmet utanför arbetstid. Men hur påverkar det oss att vara ständigt tillgängliga?

En ny studie från 2016 visar att ständig
tillgänglighet för jobbsamtal och mail
påverkar vårt psykiska välmående
negativt. Oavsett om vi faktiskt blir
kontaktade eller inte. Det handlar om
att själv kunna styra sin tid, något som
visar sig avgörande för vår återhämtning.
Bara för att vi kan – kanske vi inte ska.
Kombinationen människans biologi,
ny teknik och samhälle behöver ständig
utvärdering. Vad är hållbart?

Självskattning
Två faktorer tycks spela stor roll för
förmågan att släppa tankarna på jobbet
och till återhämtning:
• att ha tydliga avgränsningar mellan
arbete och fritid,
• att känna att man har kontroll över
vad man kan göra på sin fritid.
Forskare från Hamburgs Universitet lät
totalt 132 försökspersoner från 13 organisationer svara på frågor varje morgon
och kväll om hur de påverkades av att vara
tillgängliga via telefon och e-post utanför
arbetstid. Organisationerna tillhörde
olika branscher som transport, handel,
IT-industri och vård. Under en vecka var
de ständigt tillgängliga, påföljande vecka
fick de möjlighet att stänga av telefon och
e-post. De fick även redogöra för hur ofta
de tänkt på jobbet på fritiden och hur väl
de kände att de själva kunde styra sin tid
på fritiden.

Sämre humör
Deltagarna uppgav att de hade sämre
humör dagen efter de perioder de hade
ställt sig till förfogande, dvs varit helt tillgängliga.
De uppgav också att de då hade
lägre energi och mindre inre lugn.

De kände vidare att de inte själva kunde
styra över sina fritidsaktiviteter och att
det var svårt att koppla bort tankarna
på arbetet.
Den ständiga tillgängligheten
påverkade återhämtningsförmågan.
Risken att behöva svara var tillräckligt
för att försämra vilan inför nästa dag på
jobbet. Att vara tillgänglig hade denna
effekt även om man inte fick några samtal
eller emails.

Kortisolnivåerna högre
En del av försöksdeltagarna fick även
lämna salivprov på morgonen för att
kunna mäta kortisolnivån. Kortisol är
ett hormon som frigörs vid stress och som
påverkas av dygnsrytmen. På morgonen
höjs kortisolhalten i kroppen vilket gör
att vi blir piggare och går upp (se bild).
Deltagarnas kortisolnivåer ökade
snabbare de morgnar deltagaren skulle
vara konstant tillgänglig. Förhöjda nivåer
av kortisol under lång tid har visat sig
vara farliga för hälsan. Hos en normalfungerande
person stiger och sjunker
kortisolhalten flera gånger varje dag.
Individer som lider av kronisk stress har
en konstant hög nivå av kortisol, dessutom
stiger nivån snabbare på morgonen hos
en stressad person.

kortisol

Utmattningssyndrom kännetecknas av
att kortisolbalansen kollapsar, att kortisolhalten
plötsligt sjunker från sin förhöjda
nivå till en ovanligt låg nivå, under normalvärdet, samt att kortisolhöjningen på
morgonen går långsammare eller uteblir.

Individuell variation
Det fanns vissa likheter hos de som
inte påverkades så mycket av att vara
tillgänglig utanför arbetstid. En gemensam
nämnare var att enkelt kunna släppa
tankarna på jobbet. De svarade positivt på
påståenden som: ”Ikväll tänkte jag inte på
jobbet alls”. Dessa personer återhämtade
sig allra bäst och kunde undvika negativa
effekter i såväl humör som kortisolnivå.

Uttalat förhållningssätt
Att förväntas svara i telefon eller på mail
när vi är lediga begränsar den anställdes
fritid och ger inte den återhämtning vi
behöver, argumenterar författarna. Om
tillgänglighet är ett krav för en organisation
bör man utforma den så att den i så
liten utsträckning som möjligt begränsar
den anställdes fritid. Perioder av utökad
tillgänglighet bör kompenseras med mer
ledighet för att säkerhetsställa återhämtningen.
Det är viktigt att varje arbetsplats
tar fram en strategi som inkluderar ett tydligt
förhållningssätt till digital tillgänglighet.

Källa
Dettmers J et al. Journal of occupational health
psychology, 21(1), 105: 2016.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
28 juni 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Yoga och kognition

Slut på ältandet – med naturens hjälp

Hjärnan dansar med årstiderna