Hjärnan

The Human Connectome Project


 

Livsstil och nervbanor sammankopplade

De första resultaten från The Human Connectome Project har publicerats! Det finns ett klart samband mellan vår livsstil och
hjärnans anatomiska uppbyggnad.

HCP

Den mänskliga arvsmassan kartlades i det
så kallade Human Genome Project som
färdigställdes 2003. Sedan 2008 pågår
The Human Microbiome Project vara
syfte är att kartlägga det mänskliga mikrobiomet,
dvs. att beskriva alla mikroorganismer
som finns i olika delar av kroppen.
Med start 2010 har forskare arbetat med
att kartlägga det mänskliga konnektomet
– hur hjärnans nervceller är kopplade till
varandra. Projektet kallas för The Human
Connectome Project (HCP) och syftet är
att samla information som kan ge svar på
vad det är som gör oss unikt mänskliga
och vad som skiljer individer åt.
Sedan 2012 har man gjort hjärnavbildningar
på över 1200 friska vuxna.
I september 2015 publicerades äntligen
den första studien från HCP i tidskriften
Nature Neuroscience.

Så här gjorde dom
Stephen Smith, professor i bioteknik vid
Oxfords universitet ledde studien där 461
personers hjärnavbildningar analyserades
för att undersöka nervcellernas kopplingar
till varandra. Personerna fick även svara
på frågor om ålder, kön, inkomst, utbildningsgrad, drogbruk mm. De genomgick tester för att mäta bland annat IQ , språkbegåvning och olika typer av beteenden som exempelvis benägenhet att bryta
mot regler, generell tillfredsställelse i livet
och sömnvanor. Totalt undersöktes 280
variabler!

Samband mellan livsstil och konnektivitetsmönster
Studien visade att sättet som en persons
nervceller är sammankopplade på, deras
konnektivitetsmönster, är direkt relaterat
till livsstils- och beteendemönster.
Personer med, vad forskarna kallade,
en klassiskt ”positiv” livsstil; hög utbildningsgrad, hög tillfredställelse i livet, hög
fysisk uthållighet etc uppvisade liknande
konnektivitetsmönster. De hade starka
kopplingar mellan nätverk som har att
göra med minne, språk, mentalisering och
hjärnans autoläge, det nätverk som kallas
Default mode network (se O&B).
Personer som hade en klassiskt ”negativ”
livsstil; hög tobaks- och alkoholanvändning,
drogmissbruk, hög aggressivitet
etc. delade ett annat konnektivitetsmönster
och hade rent generellt mindre starka kopplingar mellan nämnda hjärnområden.
– Vi identifierade ett starkt samband och
vi vet sedan tidigare att det finns en tydlig
länk mellan olika aspekter av livshändelser
och kognitiva förmågor. Exempelvis kan traumatiska upplevelser i barndomen påverka
framgångar och motgångar senare
i livet. Den här studien visar att sambandet
även har ett motsvarande ”avtryck” i
hjärnan, säger Stephen Smith.

Hönan eller ägget
Det går alltså att urskilja personer med
liknande egenskaper och livsstil enbart
genom att titta på konnektivitetmönster
i deras hjärnor. Än så länge är det dock
omöjligt att avgöra om mindre starka
kopplingar mellan hjärnområden orsakar
eller orsakas av ”negativa” egenskaper.

Hjärnan formas av både arv och miljö och
är ständigt föränderlig. Varje människa är
dessutom en unik individ.
Stephen Smith framhäver att det är svårt
att dra några slutsatser av resultatet, t.ex.
om att det skulle vara möjligt att hjälpa
människor att förflytta sig längs skalan
mellan positivt-negativt och förändra
konnektiviteten.

Spännande framtid
Hjärnan innehåller över 100 miljarder
nervceller, som var och en har över 10 000
kopplingar till andra celler. Att kartlägga
dessa är alltså en gigantisk uppgift.
Inledningsvis har man fokuserat på att
kartlägga de största kommunikationsvägarna
mellan 300 större hjärnområden.
Under kommande år kommer HCP bidra
med en stor mängd data som kommer
ligga till grund för viktig ny kunskap om
den mänskliga hjärnan. En pågående
studie mäter aktiva kopplingar i hjärnan
hos friska personer mellan 65-90 år.
Stephen Smith håller även på att kartlägga
konnektiviteten i 1200 bebisars hjärnor,
både innan och efter födseln. Han hoppas
att resultatet kan lära oss nya saker om hur
hjärnan utvecklas och fungerar och hur
det kan uppstå sjukdom. Vi har säkerligen
många intressanta forskningsresultat att se
fram emot.

Källor
Smith SM, Nichols TE et al. Nature Neuroscience,
18(11), 2015.
Scientific American. How your brain is wired reveals
the real you. 28 september 2015.
http://www.humanconnectomeproject.org

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
16 mars 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken