Forskning

Hälsa och kreativitet


 

En lösning är kreativ när den är originell och nyskapande, samtidigt som den är meningsfull och användbar.

musik

Kultur hälsa kreativitet flow

ullen

Fredrik Ullén R ett gränssnitt. Eller kanske mer en skärningspunkt. I honom strålar två tidigare traditionellt skilda världar samman. Den upplevelsebaserade gränslösa kulturella och den utifrån betraktande analytiskt vetenskapliga. Som internationellt högaktad konsertpianist och sedan 1 år professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet, gestaltar han två kunskapsområden. Här delar han med sig av den absolut senaste forskningen i detta intressanta gränssnitt.

Fredrik Ullén riktar sin strålkastare mot
kreativitet och flow – med musicerandet
som modell. Vad händer när man improviserar
fram ett stycke vid pianot? Vad
händer i flow, när allt ”går som en dans”?
Och har detta kulturella månne med hälsa
att göra?
– Konstens egenvärde är något som
ofta lyfts fram. Men det är ju inte fel om
den har andra positiva effekter också,
menar Fredrik Ullén. Det finns en del
studier som visar tydliga samband mellan
kultur och hälsa. Körsång kan exempelvis
ha positiva effekter på hälsa, immunsystem
och hormonnivåer. Men kunskapen om
sambandet är fortfarande ganska liten.
Ett viktigt syfte med vår pågående forskning,
tillsammans med bland annat professor
Töres Theorell på Stressforskningsinstitutet,
är därför att närmare studera
sambandet mellan kultur och hälsa och
vad detta beror på.
Ett annat av forskargruppens huvudintressen
är att ta reda på vilka effekter
musikaliskt engagemang har på hjärnans
utveckling. Här finns spännande fynd
och all anledning att tro att satsningar
på aktiv musikundervisning av hög kvalitet
i skolan skulle kunna ha positiva effekter
på elevers prestationer överlag.

Kreativitet och flow hör ihop
Kreativa aktiviteter kan vara mycket flowskapande. Ulléns forskargrupp har alldeles
färska data som visar en tydlig trend: människor som är mer kreativt engagerade har
också har fler flow-upplevelser. Kreativa människor uttrycker ofta att flow är väldigt
viktigt för dem. En förklaring skulle kunna
vara att upplevelse av flow är kopplat till
motivation. Högre motivation ger mer
engagemang och därigenom också långsiktigt
en högre kompetensnivå och större
chanser för att göra kreativa bidrag.
Det är också spännande att fundera
över om själva flow-tillståndet skulle kunna
vara gynnsamt för kreativt tänkande,
men på det finns ännu ingen forskning
gjord. Det finns förvånansvärt lite kunskap
om den skapande hjärnan och hur den
processen går till. Kreativitet är kopplat till
det man kallar divergent tänkande inom
psykologin. Divergent tänkande har vi när
vi står inför ett problem som har många
tänkbara lösningar, och där vi försöker
hitta så många alternativ som möjligt för
att kunna välja det bästa. Det kan kontrasteras
mot konvergent tänkande som
är väl beforskat och handlar om klassisk
problemlösning: ett problem - en lösning.

Kreativitet och galenskap
Det finns spännande statistiska samband
som visar en överrepresentation av psykisk
sjukdom bland släktingar till högkreativa.
Det här beror sannolikt på att vissa
riskfaktorer för psykisk sjukdom kan vara
gynnsamma för kreativt tänkande och
kreativa prestationer, givet att personen

inte blir svårt sjuk. Det kan handla om
en hög förmåga till divergent tänkande,
eller om att uppleva perioder av intensivt,
inspirerat arbete. – Att drabbas av en akut
psykos eller depression är däremot inte
något positivt för kreativiteten. Något jag
tror är bra både för kreativitet, produktivitet
och välbefinnande är att försöka hitta
mer flow i det vi gör, betonar han.

Flow och personlighetsdrag
Under 2012 har gruppen publicerat
flera arbeten om flow och kreativitet.
De har bland annat visat att förmågan
till upplevelse av flow är kopplat till
vissa personlighetsdrag.
– Neuroticism, att vara orolig och ha
mycket negativa tankar är tyvärr kopplat
till mindre känsla av flow i livet. Däremot
finns ett positivt samband med personlighetsdraget målmedvetenhet. Att vara
samvetsgrann, arbetsam och pålitlig verkar
alltså bra för flow. Vi ser också mer flow
hos människor med en s.k. intern ”locus
of control”. Dessa har en grundkänsla av
att de har kontroll över saker som händer
dem och att de kan påverka sina liv. Människor
med extern ”locus of control” känner
däremot att tillvaron i hög grad styrs
av faktorer de inte kan påverka, och dessa
har mindre flow.

Förutsättningar för flow
Benägenhet för flow är inte särskilt ärftligt:
miljöfaktorer verkar viktigare än genetik.
Vilka miljöfaktorerna är vet man ännu
inte, men utifrån kunskapen om flow
vågar Fredrik Ullén sig på en gissning. –
Det handlar säkert om att vara i stimulerande
miljöer där man uppmuntras till
ett aktivt förhållningssätt och att ta sig an
utmaningar.
En spännande ny studie visar att flow
är kopplat till belöningssystemet i hjärnan
och signalsubstansen dopamin.
– Vi har även färska data som visar att
flow har att göra med hur vårt autonoma
nervsystem reglerar stressnivå. Kanske
handlar flow bl.a. om att hitta en optimal
fysiologisk stressnivå för att kunna utföra
en krävande uppgift.

Kreativitet och flow på jobbet
Fredrik Ullén tror att det är viktigt att hitta
flow, motivation, inspiration och entusiasm
i själva kärnverksamheten. Det verkar
som om de kreativa människorna drivs
mer av att arbetet är stimulerande i sig
än av andra yttre drivkrafter som karriär, erkännande och pengar. – Detta är intressant
och något vi ska undersöka närmare,
tillägger han. Nycklar till mer flow är att låta
människors utmaningar växa med deras
färdigheter och att ge dem tydliga mål
och tydlig återkoppling. Ökad samvaro
kan säkerligen vara bra om man har ett
öppet samtalsklimat där man ägnar sig
åt diskussioner just kring verksamheten
och hur den kan bli bättre.

Flow är spännande på flera nivåer,
menar han. Det är kopplat till att vi
presterar bra och fungerar bra, rent objektivt.
Dessutom tycks det ha långsiktigt
positiva effekter. Medarbetare med mer
flow blir mer motiverade, engagerade, och
utvecklas mer. Eftersom flow är kopplat till
välbefinnande verkar det sannolikt att det
också påverkar arbetsförmåga och kanske
även vissa aspekter av hälsan. Allt detta är
naturligtvis viktigt att tänka på, till exempel
om man vill vara ett attraktivt företag.

Ständigt musik
Många går idag omkring i ett ständigt
musikflöde med hjälp av sina portabla
utrustningar. Det är fascinerande, tycker
Fredrik Ullén, och illustrerar kanske helt
enkelt vilken otroligt viktig och central
funktion musik har i många människors
liv. Idag kan vi enkelt lyssna på musik även
när vi rör oss från ett ställe till ett annat,
och då väljer många människor att göra
det. Och den egna musiken? På hemsidan
www.fredrikullen.com hittar man internationella
topprecensioner och ett antal cd-skivor
som bär hans namn. Den senaste skivan är ett komponerat program där stycken av Franz Liszt varvas med musik av Olivier Messiaen.
– Jag tycker det är spännande att arbeta
med den här typen av möten mellan nyskriven
och äldre musik, avslutar Fredrik.
Till sist bör nämnas att Fredrik
Ullén har bjudits in till Riksdagen flera
gånger, för att berätta om sin forskning.
Han är också engagerad i att föra ut nya
forskningsresultat om positiva effekter av
kulturellt engagemang till både politiker
och allmänhet.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
1 februari 2014

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Kultur for hjärnhälsans skull

Slut på ältandet – med naturens hjälp

TV-reklam för läkemedel har placeboeffekt