Emotionell frihet och psykologisk trygghet

Emotionell intelligens är avgörande för en persons sociala förmåga och anses idag vara en viktig framgångsfaktor inom näringslivet. Många företag har empati och medkänsla i sin värdegrund och emotionell intelligens, EQ, efterfrågas alltmer.

marc

Fortsättning

Psykologisk trygghet


 

eq

Men vad är det med EQ som skapar den
där oljan i maskineriet egentligen? Kan
det vara så att människor med emotionell
intelligens är just dom som besitter
förmågan att skapa den där magiska
psykologiska tryggheten i ett team?

Emotionell frihet
Marc Lesser är VD och en av grundarna till Search Inside Yourself Leadership Institute (SIYLI), Googles numera avknoppade världskända ledarskapsinstitut. De har specialiserat sig inom just emotionell intelligens.
– SIYLI utvecklar ett framgångsrikt ledarskap med verktyg som kultiverar den
emotionella intelligensen i varje individ.
Vi kallar det gärna ”emotionell frihet”,
berättar Marc för Holóne. I företagsvärlden
kallar man det ibland personlig
utveckling. Vår övertygelse är att mer
emotionell intelligens i arbetslivet kommer
leda till en mer positiv utveckling i samhället.

EQ på jobbet
Det finns mycket forskning som styrker
sambandet mellan väl utvecklad
emotionell intelligens och framgång
i arbetet. Interaktioner med andra
människor utgör en stor del av arbetslivet,
oavsett vilken yrkesroll man har. Marc
menar att den största utmaningen för
människor i arbetslivet idag är att ta sig tid
att bygga relationer. Att hantera och förstå
medarbetare tar mycket tid. Ju skickligare
vi blir att hantera det mellanmänskliga
desto mindre tid spenderar vi på att lösa
konflikter vi själva skapat.
Ju större ansvar en person har desto
viktigare är den emotionella intelligensen
och desto mindre viktigt blir exempelvis
tekniska eller andra spetskompetenser.
– Framgång kräver flexibelt tänkande
och EQ innebär att man kan lyssna väl på
andra, våga gå ifrån sina egna idéer, vara
kreativ och innovativ, kommenterar Marc.

Olika sätt att öka EQ
Det finns olika sätt att utveckla emotionell
intelligens, förklarar Marc. Att bli medveten
om sina egna känslor är en viktig
ingrediens. På SIYLI används mindfulness
som det främsta verktyget för det.
– Jag tror att det är uppenbart för de flesta
ledare idag att uppmärksamhetsträning
såsom mindfulness ökar kvaliteten på hur
du interagerar med dina medarbetare.

Ett verktyg SIYLI använder för att
utveckla förståelsen för mindfulness och
emotionell intelligens är till exempel
genom ”mindful listening”. Det går ut på
att uppleva hur det är att bara lyssna på
en person, utan att kommentera, dra en
anekdot man associerar till eller ge råd.
Hur är det att få berätta något utan att
bli avbruten?

5 komponenter i EQ
På SIYLI lär man ut att det finns fem
grundläggande komponenter i EQ:
1) självmedvetenhet,
2) självledarskap,
3) motivation,
4) empati och
5) social förmåga.
Dessa fem förmågor är även grundstenar
när det kommer till personlig utveckling.
De första tre är intra-personella, de
handlar om min relation till mig själv.
De två sista, empati och social förmåga,
är inter-personella, de handlar om hur vi
är med varandra. Våra relationer och vårt
själv är tätt sammankopplade, poängterar
Marc Lesser.

EQ bygger psykologisk trygghet
Många av de beteenden som
kännetecknar hög EQ är också beteenden
som bygger psykologisk trygghet.
Människor som är medvetna om vilka
signaler de sänder ut och samtidigt lägger
märke till andras signaler, och dessutom
kan tolka och förstå vad de betyder,
har hög EQ. Likaså de som förstår att
lyssnande är avgörande för att någon ska
vilja tala och som kan upptäcka när de
inte lyssnat. Att ta ett steg tillbaka och
lämna utrymme för alla att komma till
tals – det är att agera med emotionell
intelligens, och det bygger psykologisk
trygghet!

Läs mer
Läs mer om Emotionell intelligens i Holone nr 1/15

Källa
Marc Lesser, personlig kontakt

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
25 november 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Hjärnan dansar med årstiderna

Kan intelligens tränas?

Exekutivt stressyndrom