Illustration: Victor Vickman
Illustration: Victor Vickman

Slut på ältandet – med naturens hjälp

Jamen det var väl ett himla ältande om att du inte duger. Samma negativa påstående om och om igen… Ältande och depression hänger ihop. Stockholm Resilience Center och medarbetare tror sig ha hittat ett recept: Ut i naturen!

Hjärnan

Ältande


Ältande beskrivs som återkommande upprepande tankar som fokuserar på negativa aspekter av en själv

Aldrig förut har en så stor del av mänskligheten levt så avskärmade från naturen. Mer än hälften av jordens befolkning bor i urbana områden, och 2015 beräknas det vara upp emot 70 %. Storstäderna drar och urbanisering har många fördelar. Samtidigt visar nya studier att personer i urbaniserade områden löper större risk att utveckla psykisk ohälsa. Forskare från bland annat Stockholm Resilience Center och Stanford University undrar om det kan bero på att stadsmänniskan spenderar allt mindre tid i naturen. I en ny studie fokuserade man på ältande, som har starkt samband med psykisk ohälsa som ångest och depression, och om hjärnans ältande påverkas av den yttre miljön.

Naturen gör gott
När vi omger oss av träd, växter och hav sjunker pulsen och halterna av stresshormonet kortisol minskar. Patienter med utsikt över skog blir friska snabbare och behöver mindre smärtlindring. Även grönområden i städer har visat sig påverka oss positivt. En stor studie från 2013 analyserade data som årligen samlats in från 5000 brittiska hushåll mellan 1991 till 2008. Varje år fick samma individer svara på samma frågor om sin mentala hälsa och sitt välmående. Datamaterialet innehöll svar från över 10 000 vuxna individer som forskarna i studien sedan jämförde med data över lokala grönområden.

Det visade sig att individer som bodde i stadsdelar med fler grönområden generellt var gladare än personer som bodde i stadsdelar med mindre grönområden. När de flyttade närmare eller längre ifrån grönområden påverkades deras mående direkt positivt respektive negativt. Forskarna säkerställde så att andra faktorer som socio-ekonomisk status, hälsa, civilstånd, boendeform och eventuell kriminalitet inte påverkade resultatet.

Andra studier har visat att barn som vuxit upp i höghus med naturområden i närheten hade bättre minne, fokus och impulskontroll. De mådde allmänt bättre i jämförelse med barn som vuxit upp i liknande höghusområden men som inte haft samma direkta tillgång till naturen.

Distraktioner minskar ältande
Ältande beskrivs som återkommande upprepande tankar som fokuserar på negativa aspekter av en själv. Det är exempelvis vanligt att älta tråkiga minnen i ens liv.

Det finns olika strategier för att ta sig ur ältandets negativa ”loop”. Alkohol, droger och självskadebeteende är några destruktiva varianter. Några forskare ville undersöka om naturvistelser utgör en mer konstruktiv strategi för att komma ur ältande. Studien har publicerats i den välrenommerade tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences, PNAS.

Så här gjorde man
38 friska personer deltog i studien utan att veta vad den handlade om. Först fick de gradera hur väl olika påståenden om ältande stämde in på dem. Påståendena handlade om olika aspekter av ältande i stil med ”Jag tänker ofta tillbaka på tråkiga episoder i mitt liv som jag inte längre borde bry mig om”, ”Det är lätt för mig att stänga ute ovälkomna tankar” etc.

Därefter studerades deltagarna i en magnetkamera som mätte aktiviteten i olika områden i hjärnan.

Varje deltagare fick sedan gå en 90 minuter lång promenad. Hälften gick i ett stort naturområde med ängar, buskar och djurliv. Den andra hälften gick i stadsmiljö längs med en trafikerad genomfart i Palo Alto, San Fransisco. När deltagarna återvände till laboratoriet fick de återigen gradera påståenden om ältande varefter deras hjärnaktivitet undersöktes på nytt.

Ältandet minskade
När hjärnaktiviteten före och efter promenaderna jämfördes visade det sig att personerna i ”naturgruppen” hade lägre aktivitet i ett hjärnområde som associeras med nedstämdhet och risk för att utveckla psykisk ohälsa efter promenaden jämfört med innan. De upplevde även att de ältade mindre.

I ”stadsgruppen” fanns det ingen skillnad vare sig i detta specifika hjärnområde eller i ältande efter promenaden jämfört med innan. Att gå ut i naturen tycks alltså kunna vara en bra och sund strategi för att sluta älta.

Forskarna menar att bristen på naturupplevelser faktiskt kan vara en bidragande faktor till den förhöjda risken för psykisk ohälsa i storstäder.

Källor
Bratman, G. N., et. al. PNAS, 2015

White, M. P et. al. Psychological science, 2013
Taylor, A. F., Kuo, F. E., & Sullivan, W. C. Journal of environmental psychology, 2002, 22(1), 49-63.

Läs mer
Holóne har tidigare skrivit om naturens välgörande effekter (nr 2/11, 1/13, se holone.se).

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
6 oktober 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Kultur for hjärnhälsans skull

Hjärtsynk

Empati som värdering – hur blir det?