Personlig utveckling på jobbet

Nytänkande kvalitativ forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar att arbetsplatsen är ett utmärkt ställe för att utvecklas som människa och uppnå en personlig mognad.

Skärmavbild 2016-04-20 kl. 17.08.29

Psykologi

Beslutsfattande


Allt kan man ta ifrån människan, utom en sak – den yttersta friheten att välja förhållningssätt till det som livet för med sig.

Viktor Frankl

Att anta ett så kallat meditativt förhållningssätt till arbetsdagens olika utmanande situationer kan bidra till att arbetsplatsen faktiskt blir den plats där man kan mogna och utvecklas som människa. Det innebär i princip att man skapar ett ”glapp” mellan det som händer och hur man reagerar på det – det handlar om ett par sekunder. Den reflexmässiga autopiloten sätts då ur spel. Detta skapar också bättre villkor för ett hållbart affärsliv, menar forskaren Lasse Lychnell. I somras presenterade han sitt nytänkande vid två världskonferenser inom management.

Holone rapporterar kontinuerligt från den naturvetenskapliga fronten och vad som händer i hjärnan vid meditation. En mängd studier visar att det finns kognitiva vinster med en liten stunds daglig stillhet och en inåtgående uppmärksamhet.

– Men människor kan ha olika avsikt med sin mindfulnessträning, förklarar Lychnell. När avsikten är minskad stress, ökat fokus och bättre motståndskraft mot utmaningar så handlar det om ökad produktivitet och effektivitet. Detta kan beskrivas som att man har en ”instrumentell intention” med sin träning. Den ursprungliga traditionen med meditation har emellertid som mål att eliminera psykiskt lidande, vilket är en mer ”själslig intention”. Denna intention går djupare och är den som intresserat Lasse, när han i 2 år följde sju vd:ar för några mellanstora svenska företag. Alla sju hade mediterat många år.

Själslig intention en stark drivkraft

Trots att meditation i mångt befriats sin andliga kontext har själva övningen en beskaffenhet som bjuder in den praktiserande till ett djupare utforskande av sig själv. Forskning visar att meditation kan generera omvälvande insikter och en förmåga att se situationer i nya perspektiv. Detta leder inte sällan till ett skifte i hur man upplever omvärlden och sig själv.

Den själsliga intentionen med meditation erbjuder därmed för många den starkaste drivkraften till kontinuerlig träning. Mediterar man enbart med en instrumentell intention, exempelvis för att minska stress, riskerar man att tappa sin motivation när stressen lagt sig. Men då hamnar man snart på ruta 1, för hjärnan är ju föränderlig. En stark drivkraft är därför nödvändig! Med en själslig intention i botten får man alla de instrumentella fördelarna på köpet.

Press mitt i livet

Arbetslivet ställer höga krav icke minst när vi är mitt i livet. Många påbörjar då ett sökande efter olika möjligheter till så kallad ”worklife balance”, en del går kurser i per- sonlig utveckling, yoga och meditation. Då kan djupa insikter komma, men om vi inte integrerar dessa insikter i vårt dagliga liv har ju ingenting hänt. Lychnells forskning är i grund och botten en fallstudie av hur deltagarna i studien använder arbetet som ett verktyg för personlig utveckling och för att tillämpa sina nya insikter.

– Vi tillbringar en stor del av våra liv på jobbet. Antingen kan arbetet ligga i vägen för vår personliga utveckling, eller så kan vi göra det till den plats där det verkligen sker en mognad och utveckling av visdom, säger Lasse.

Skärmavbild 2016-04-20 kl. 17.08.43

Informell träning – när arbete förvandlas till meditation
Meditation kan delas in i två övergripande kategorier baserat på var man håller sin uppmärksamhet. I fokuserad uppmärksamhet riktas uppmärksamheten mot ett speciellt objekt, exempelvis andningen, man tränar fokus; i öppen medvetenhet låter man allt som dyker upp av tankar, sinnesförnimmelser och känslor att finnas utan att involvera sig i det, man bara betraktar.

Ett annat sätt att dela in meditation är som formell träning och informell träning.

Under formell träning drar man sig undan det aktiva livet medan man tränar, medan den informella träningen sker ”i steget”, medan man gör annat. Vardagssituationen på jobbet erbjuder en perfekt plattform för den informella träningen.

Meditativt förhållningssätt

Ett meditativt förhållningssätt skapas genom en process med tre steg. Processen tränar hjärnan till att skapa ett ”glapp” mellan det som händer och hur man reagerar på det, dvs den reflexmässiga autopiloten sätts ur spel. De tre stegen är:

Stanna upp när du noterar en inre friktion; att något ”smärtar” inombords. Uppmärksamma känslan. Det kan vara en lätt irritation, en plötslig känslostorm av ilska, osäkerhet, avundsjuka eller nervositet, tvingande tankar eller rent av fysisk smärta som kidnappar ditt medvetande. Uppmärksamheten riktas från omvärlden till insidan och den friktion som uppstått.

Observera situationen och det som sker i dig utan att värdera eller försöka förändra något. När du kan acceptera detta läge kommer du att se hur känslan förändras av sig själv. Friktionen försvinner och en större förståelse för situationen möjliggörs. Uppmärksamheten är fortsatt inåtriktad.

Svara på situationen från en plats av autenticitet och medkänsla. Nu riktas uppmärksamheten utåt igen men med bibehållen medvetenhet om insidans tillstånd. I detta läge kan du välja om du ska svara eller släppa.

Med träning går hela denna trestegs- process allt snabbare. Till slut blir den en del i ditt sätt att hantera olika typer av utmaningar.

Över tid sker ett skifte

Och resultaten från Lychnells fallstudie visar att arbetsplatsen är en bra plattform för personlig utveckling. Deltagarna hade lyckats skaffa sig ett meditativt förhållningssätt till sitt arbete.

Men chefernas förändrade förhållningssätt främjade också deras respektive verksamhet. Det lilla glappet, de två små sekunderna av självobservation, gjorde underverk. De kunde alla berätta hur:

– relationerna till andra delägare och medarbetare förbättrades,

– de mer omsorgsfullt valde vilka projekt som skulle prioriteras,

– de hade lättare att ta in fler och bredare perspektiv,

– de arbetade mer i linje med det allmänna bästa.

Källa

Lychnell, L. (2015). When work becomes meditation: A case study of how managers use work as a tool for personal growth. Paper presented at the Academy of Management Meeting, Vancouver.

Lychnells andra delstudie refereras i nr 4/2015.

Publicerat av:
Marie Ryd
Marie Ryd
20 april 2016

Kontakt: 0708 - 67 48 70
marie.ryd@missinglinks.se
Tillbaka till Forskningsbanken

Liknande artiklar

Resiliens

Tänkandets dynamik

Emotionella mönster